10/30/14 - Detroit, MI - S. Edsel & Miami - capitalcityfirephotos